Pole tekstowe:  

  

            REGULAMIN DOWOZÓW UCZNIÓW DO PSP NR 5 W KLUCZBORKU

 

1.     Organizatorem dowozów uczniów do szkoły jest gmina Kluczbork.

2.        Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.

3.        Rozkład jazdy autobusu szkolnego dostosowany jest do planu lekcji dowożonych uczniów.

4.        Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów .

5.        Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu tylko w miejscu wyznaczonym.

6.        Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

7.       Nauczyciel- opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole lub opuszczenia autobusu na przystanku.

8.        Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz poleceń nauczyciela-opiekuna..

9.     Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez nauczyciela-opiekuna.

10. Uczniowie nie dojeżdżający lub inne osoby mogą skorzystać z dojazdu tylko  za zgodą kierowcy i nauczyciela-opiekuna, gdy jest wolne miejsce.

11.     Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa,

d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

12. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły, wychowawcami uczniów     dojeżdżających  w zakresie; prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.

13. Uczeń dowożony może wrócić innym kursem pod warunkiem posiadania od rodziców pisemnej zgody, którą zobowiązany jest przekazać nauczycielowi-opiekunowi.

14. Rodzic który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym nauczyciela świetlicy.

15. Rodzic , który oprócz własnego dziecka , chce odebrać również inne dziecko powinien posiadać pisemną zgodę rodziców tego dziecka, którą przedkłada nauczycielowi-opiekunowi.

16. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

17. Zabrania się kategorycznie samowolnego opuszczania szkoły przez uczniów bez zgody wychowawców świetlicy.

18.      Regulamin przedstawiany jest uczniom i rodzicom do zapoznania.

Data i podpis rodzica                                                                                      Podpis dyrektora szkoły

 

wstecz