Plan wynikowy dla klasy IV z języka polskiego –semestr II

Podręcznik „Słowa na start” Wyd. Rożak

 

 

 

Dział programu

 

Nr lekcji

 

Temat lekcji

 

Wymagania edukacyjne

Uczeń potrafi:

Cele operacyjne

( kat. celu)

Ścieżki edukacyjne i ich treści

 

Metody i formy pracy

Materiały i środki dydaktyczne

 

Sposób kontroli osiągnięć

 

 

 

Podstawowe

ponadpodstawowe

 

 

 

 

 

Styczniowe

I lutowe wędrówki .

 

 

 

 

2 godz.

Czy zimą świat może być piękny ?

-opisuje zimowy pejzaż ,korzystając z wybranych przez siebie ilustracji

- wyszukuje w wierszu „Zasypianie lasu ‘’odpowiednie informacje

-podaje tytuł znanej mu kołysanki

-opisuje wygląd lasu zimą , odpowiadając na podane pytania

-zapisuje pierwsza zwrotkę i refren znanej mu kołysanki

- opowiada o treści  wiersza „ Mróz’’

-wyjaśnia związek tytułu „Mróz’’ z  treścią wiersza  ,

- odszukuje w wierszu informacje na temat opisanej postaci

-maluje ilustracje do wiersza „      Mróz’’

-opisuje obraz ,zwracając uwagę na porę roku ,

miejsce i sytuację przedstawioną na obrazie

-na podstawie fotografii opisuje wygląd Wawelu

 

-dobiera wiersz do wybranej przez siebie widokówki,

zdjęcia lub ilustracje z zimowym pejzażem

-recytuje wiersz „Zasypianie lasu’’ z zachowaniem zasad poprawnej recytacji

-odpowiada na pytania dotyczące sposobu odczuwania wysłuchanego wiersza

-określa tematykę obu wierszy

-wyjaśnia elementy kołysanki w wierszu „ Zasypianie lasu ‘’

-wskazuje w wierszu „ Mróz’’ uosobienie

-określa nastrój i kolorystykę obrazu

-przedstawia własne propozycje wycieczek na styczeń i luty

- wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat Wawelu i Zalipia         

 

A

B

C

D

Ed. ekologiczna

Prowadzi obserwację

środowiska

 

Praca z tekstem ,

słowna

indywidualna

Joanna

Kulmowa

„Zasypianie lasu’’

Edward Szymański  „Mróz’’

Udział uczniów w lekcji,

odpowiedź ustna

Co należy wiedzieć o częściach mowy ?

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co wiemy o rzeczowniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na podstawie ilustracji wypisuje wyrazy nazywające osoby , rzeczy , zwierzęta i rośliny

-zna pojecie rzeczownik

-odszukuje rzeczowniki wśród innych części mowy

-rozwiązuje proste zagadki ,odgadując nazwy zwierząt i drzew

-odszukuje rzeczowniki ukryte w diagramie

 

 

 

- odszukuje w tekście rzeczowniki nazywające osoby

-uzupełnia diagram odpowiednimi rzeczownikami będącymi nazwami zjawisk atmosferycznych

- zapisuje rzeczowniki wiążące się z wymienionymi sytuacjami

 

A

B

C

Ed. czytelnicza i medialna

 

Doskonali sprawność językowa

Praca z tekstem ,ćwiczeniowa,

indywidualna

Co należy wiedzieć o częściach mowy ?

s. 62-64

Podręcz.

do gramat. cz. 1

Odpowiedź ustna,

Sprawdzenie poprawności wykonywanych ćwiczeń

Styczniowe i lutowe wedrówki.

 W krainie baśni .

1

Najpiękniejsze baśnie świata .

-zapisuje przynajmniej 5 tytułów znanych mu

Baśni

-wymienia cechy baśni

-uzupełnia tytuły baśni Andersena ,korzystając z ilustracji

-opowiada o treści wiersza

-określa adresata wiersza

-redaguje list ,w którym wyraża wdzięczność wybranej osobie

 

 

 

-zapisuje przynajmniej 10 tytułów znanych mu baśni

-redaguje list poprawny pod względem językowym ,ortograficznym  i interpunkcyjnym  ,w którym wyraża wdzięczność wybranej osobie

A

B

C

D

Ed. czytelnicza i medialna

 

Poznaje dziedzictwo kulturowe

Praca tekstem ,

ćwiczeniowa

Joanna Kulmowa

„List do Andersena ‘’

Obserwacja pracy na lekcji

Zimowy

Czas. –

s. 116 -119

 

 

 

 

 

 

 

2

Pamiętamy o naszych babciach

I dziadkach .

-określa podmiot liryczny w  „Wierszu dla Babci ‘’

-wypisuje z wiersza najważniejszą myśl

-wypisuje epitety

-odróżnia rzeczownik i przymiotnik od pozostałych części mowy

-zapisuje rymy występujące w wierszu „Babcia

-podaje własne skojarzenia ze słowem babcia i wyjaśnia ich pochodzenie

-odszukuje informacje w tekście „O owocu i liście stokrotnym ‘’

-wskazuje w tekście porównania

-odpowiada na pytania dotyczące motywów postępowania postaci opisanej w tekście

-określa adresata wiersza „Dzień Dziadka ‘’

-zna elementy listu

-redaguje list na zadany temat

-wypowiada się na temat roli babci i dziadka w życiu każdego człowieka

-wie ,kiedy obchodzi się Dzień Babci i Dzień Dziadka

-proponuje sposoby sprawiania radości dziadkom

-wypisuje z  „Wiersza dla Babci ‘’wyrazy pokrewne do podanego słowa

-wie ,kim jest Wanda Chotomski

-czyta głośno tekst z odpowiednią modulacją głosu i właściwą intonacją ,starając się przekazać uczucia opisane w tekście

-wyjaśnia znaczenie  tytułu „O owocu i liście stokrotnym

-wskazuje w tekście odpowiednie cytaty

-redaguje list poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym

-wyjaśnia funkcję powtórzenia w wierszu „Dzień dziadka ‘’

-wyjaśnia sformułowanie o przenośnym znaczeniu

Z wiersza „Dzień Dziadka ‘’

A

C

D

Wych. do życia w rodzinie

 

Przekaz wartości i tradycji

Praca z tekstem

Ćwiczeniowa

Wanda Chotomska  „Wiersz dla Babci’’

Anna Kamieńska „Babcia’’

Ksiądz Jan Twardowski

„O owocu i liście stokrotnym’’

W. Chotomska „Dzień Dziadka ‘’

Redaguje poprawnie list

 

 

 

 

 

Zimowy czas

 

s. 120 -121

1

Tak niewiele trzeba , by sprawić radość drugiemu człowiekowi .

-wymienia bohaterów opowiadania

-wybiera określenia najlepiej pasujące do wskazanej postaci

-czyta opowiadanie z podziałem na role

-podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów postępowania bohaterów tekstu

-zapisuje poprawnie dialog

Ocenia postępowanie bohaterów tekstu

-czyta opowiadanie z podziałem na role zgodnie z zaznaczonymi wskazówkami narratora

-odpowiada na pytania dotyczące motywów postępowania bohaterów  tekstu

-określa formę, która dominuje w opowiadaniu

-wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego

-wyjaśnia ,jak zapisuje się dialog

B
C

Ed. prozdrowotna

 

Wydaje sądy ,uzasadnia własne opinie

Praca z tekstem ,

Słowna , praktyczna

Joanna Papuzińska „Wizyta u starszej pani ‘’

Zapisuje poprawnie dialog

Co należy wiedzieć

 o częściach mowy?

 

 

 

 

 

2-3

Rzeczowniki własne i pospolite .

-zapisuje odpowiedzi na pytania ,używając odpowiednich nazw własnych

-zna zasady pisowni rzeczowników własnych i pospolitych

-odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych

 

-dopisuje do rzeczowników własnych odpowiednie rzecz. Pospolite

-zapisuje dane dotyczące swoich bliskich i otoczenia ,używając rzeczowników własnych

 

- wyjaśnia różnice  między  rzeczownikami własnymi i pospolitymi

-uzupełnia krzyżówkę nazwami mieszkańców  podanych państw

-zapisuje poprawnie  nazwy  mieszkańców   podanych miast i państw

 

A
B
C
D

Ed. czytelnicza i medialna

 Doskonali znajomość i poprawność

językową

Ćwiczeniowa ,indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Poprawnie rozwiązuje ćwicenia

W krainie

baśni.

127 -130

 

1

Pracowitość i skromność zostaje nagrodzona.

-opisuje zachowanie wybranego bohatera baśni

-opowiada o wydarzeniach przedstawionych w baśni

-odróżnia wydarzenia realistyczne od fantastycznych

-przedstawia motywację postępowania bohaterów baśni  , wskazując w tekście odpowiednie cytaty

-podejmuje próbę oceny postępowania bohaterów

-rozwiązuje rebus

-odszukuje w tekście baśni odpowiednie informacje i odpowiada  na pytania

-odszukuje znaczenia hasła w słowniku j.polskiego

 

 

--określa czas i miejsce wydarzeń

-opowiada o wydarzeniach przedstawionych w baśni

w kolejności chronologicznej , wykorzystując podane wyrażenia

-wyjaśnia pojęcia : wydarzenia fantastyczne ,realistyczne

-ocenia postępowanie bohaterów baśni

A

B

C

Ed. czytelnicza

I medialna

 

Uzasadnia

swoje opinie

 

 

 

Praca z tekstem ,

Ćwiczeniowa ,indywiduajna

Marta Berowska „Szklana góra’’

 

Słownik języka polskiego .

Odpowiedź ustna

W krainie baśni.

s. 127 -130

1

Ile prawdy można znaleźć w baśni?

-uzupełnia tabelę, wpisując odpowiednie informacje dotyczące świata przedstawionego

 w baśni

-wskazuje przynajmniej 3 błędy w zdaniach i poprawia je , zapisując zdania prawdziwe

-przedstawia motywację postępowania wskazanego bohatera baśni

-podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule baśni

-wymienia 3 wydarzenia realistyczne opisane w baśni

-poprawia zdania podane przez innych uczniów

Zawierające błędne informacje o baśni

 

 

- podaje przykłady przedmiotów magicznych

-wskazuje wszystkie błędy w zdaniach dotyczących baśni  i poprawia je ,  ,zapisując prawdziwe zdanie

-odpowiada na pytanie postawione w tytule baśni

-układa zdania zawierające błędne informacje o baśni

C
D

Ed. czyt.  medialna

Posługuje się różnymi formami komunikatów medialnych  w procesie komunikowania się

 

 

Ćwiczeniowa ,indywidualna

Maria Niklewiczowi

„Dlaczego woda morska jest słona’

Odpytanie wiadomości z poprzedniej lekcji

Podręcznik do gramatyki cz. I

Co należy wiedzieć o częściach mowy ?

s. 68 -70

1

Rodzaj rzeczownika .

-dopisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju do podanych wyrazów ,korzystając z ilustracji

-nazywa rodzaje rzeczownika

- zapisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju

-określa rodzaj podanych rzeczowników

-zapisuje podane rzeczowniki w mianowniku

-odszukuje w tekście rzeczowniki w określonym rodzaju

-uzupełnia zdania rzeczownikami w odpowiednim rodzaju

-określa rodzaj ,liczbę i przypadek rzeczownika

A
B

D

 

Praktyczna ,ćwiczeniowa

Co należy wiedzieć o częściach mowy ?

s.68 -70

Rozwiązuje zadania

Podręcznik do gramatyki .

Cz. II

1

Ogłoszenie i zawiadomienie .

-dopasowuje nagłówki do ogłoszeń

-wskazuje ogłoszenie ,w którym brakuje istotnej informacji

-przyporządkowuje podane tematy ogłoszeń odpowiednim czasopismom

-odszukuje w gazetach ogłoszenia na podane tematy

-potrafi odpowiedzieć do kogo są skierowane i o czym informują przeczytane zawiadomienia

-odszukuje zawiadomienia w różnych miejscach i określa ,o czym informują i do kogo są skierowane[1]

-wyjaśnia pojęcie :ogłoszenie

-pisze ogłoszenie na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych ,ortograficznych i interpunkcyjnych

-wyjaśnia pojęcie :zawiadomienie

-pisze zawiadomienie na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych i interpunkcyjnych

A

B
C

j. w.

Ćwiczeniowa ,indywidualna

Formy wypowiedzi .

s. 76 -78

Sprawdzenie poprawności zapisu

W krainie baśni .

s. 131 -132

2

Różne wersje tej samej baśni .Przygotowujemy inscenizację „Kopciuszek’

-czyta wiersz „Kopciuszek’ z podziałem na role

-powiada o treści wierszy „Kopciuszek ‘ i „Pantofelki Kopciuszka „

-wyjaśnia ,co to jest inscenizacja

-przygotowuje inscenizację przedstawienia na podstawie wiersza

-pisze zawiadomienie o przedstawieniu

-uzupełnia częściowo tabelę dotyczącą 3 utworów o Kopciuszku ,popisując wstęp, rozwinięcie i zakończenie

-wskazuje elementy charakterystyczne dla utworów przeznaczonych do wystawienia na scenie na podstawie wiersza „Kopciuszek’

-rozumie pojęcia ze „Słownika teatralnego’

-przygotowuje plakat bedący zawiadomieniem o przedstawieniu

-opowiada treść baśni Charlesa Perraulta

-porównuje3 utwory o Kopciuszku, opisując wstęp ,rozwiniecie i zakończenie w odpowiednich rubrykach tabeli

A
B
D

j.w.

Praca z tekstem ,

Indywidualna,

zbiorowa

Wanda Chotomska „Kopciuszek”Magdalena Samozwaniec „Pantofelki Kopciuszka ‘ „Słowniczek teatralny’

Odpytanie wiadomości , próby przygotowania inscenizacji

Podręcznik´ do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

´wędrówki

B: W krainie baśni

s. 133–134

 

1

W świecie

baśni

 

czyta tekst z podziałem na role

• wymienia dary ofiarowane księżniczce przez wróżki

• odszukuje w tekście informacje dotyczące

opisanych wydarzeń

• wypisuje z tekstu wyrazy z „ó”

• wie, co to jest Nagroda Nobla i wymienia

przynajmniej dwóch polskich laureatów

• podejmuje próbę zredagowania wypowiedzi

na temat proponowanego prezentu dla księżniczki

 

• nadaje baśni inny tytuł

• uzasadnia swoje wypowiedzi

• uzasadnia pisowni´ wypisanych z tekstu wyrazów

z „ó”

• ocenia wartości darów poszczególnych wróżek

i uzasadnia swoją wypowiedż

• proponuje własny prezent dla ksi´ężniczki

i redaguje krótką wypowiedż na ten temat

• redaguje wypowiedż na temat proponowanego

prezentu dla ksi´ężniczki z uwzglę´dnieniem reguł

gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

• wymienia polskich laureatów Nagrody Nobla

• wie, kim był Henryk Sienkiewicz

 

A

C

D

j.w.

Praca z tekstem

Indywidualna, ćwiczeniowa

Henryk

Sienkiewicz,

„Bajka”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wę´drówki

B: W krainie baśni

s. 135–136

 

1

Czy musimy

kiedyś

pożegnać  się´

z baśniami?

 

• określa adresata utworu

• odrż˝nia czasownik od innych czę´ści mowy

• wymienia przynajmniej trzy cechy baśni

• podejmuje próbę´ uzupełnienia schematu „Cechy

baśni”

• podejmuje próbę´ napisania baśni, korzystając

z ilustracji

• wymienia nazwiska najbardziej znanych

baśniopisarzy

 

• wyjaśnia tytuł utworu

• uzupełnia schemat „Cechy baśni”

• redaguje baśń z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych,

gramatycznych i ę´zykowych

• wymienia nazwiska i utwory najbardziej znanych

baśniopisarzy

• wyjaśnia pojęcia: adresat wiersza, baśń

• odpowiada na pytanie dotyczŕce świata baśni

i uzasadnia swoją wypowiedż

 

A

D

j.w.

Indywidualna ,praktyczna

Józef

Ratajczak,

„Pożegnanie

baśni”

 

Sprawdzian ,odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częściach mowy?

s. 71–76

 

2

Odmiana

rzeczownika

 

• podkreśla podany rzeczownik, występujący

w zdaniach w różnych formach

• zauważa, że rzeczownik zmienia swoją formę

w zdaniu

• wymienia, przez co odmienia się rzeczownik

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami podanego

rzeczownika

• określa przypadek wyróżnionych w tekście form

rzeczownika

• podejmuje próbę odmiany rzeczownika przez

przypadki i liczby

zaznacza związki czasownika z rzeczownikiem

• wskazuje w zdaniach rzeczowniki w podanym

przypadku

• uzupełnia zdania podanymi rzeczownikami

w odpowiedniej formie

 

• odmienia rzeczownik przez przypadki i liczby

• zapisuje pytania, na które odpowiada

rzeczowniki, wypisuje w podanych

zdaniach  związki z czasownikiem

• określa przypadek i liczbę´ rzeczowników

• dopasowuje nazwy przypadków do rzeczowników

w podpisach pod ilustracjami

• uzupełnia krzyżówki´ rzeczownikami we wskazanej

liczbie i przypadku

• tworzy odpowiednie formy rzeczowników z końcówkami

„-ŕ” i „-om” i uzupełnia nimi zdania

• określa przypadek, liczb´ i rodzaj rzeczowników

odczytanych z rebusu

 

A

B
C
D

 

Praca tekstem ,indywidualna ,praktyczna

Zeszyt ćwiczeń

Obserwacja pracy na lekcji, rozwiązywanie ćwiczeń

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częściach mowy?

s. 77–79

 

1

Pisownia „nie”

z czasownikami

i rzeczownikami

 

• określa, które spośród wyróżnionych wyrazów

z przeczeniem „nie” to rzeczowniki, a które

– czasowniki

• zna zasad´ pisowni „nie” z czasownikiem

i rzeczownikiem

• podkreśla wyrazy, z którymi przeczenie „nie”

pisze się oddzielnie i określa, jakimi częściami

mowy są te wyrazy

• dopisuje przeczenie „nie” do czasowników w tekście

• układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zwracając

uwagę na pisownię´ „nie”

 

• zastupuje podane rzeczowniki rzeczownikami

z przeczeniem „nie” o podobnym znaczeniu

• odróżnia rzeczowniki odczasownikowe

od czasowników

• uzupełnia zdania, zapisując przeczenie „nie”

łącznie lub oddzielnie z podanymi wyrazami

 

C
D

 

J. w.

j. w.

j. w.

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: W krainie baśni

s. 137–140

 

1

Zranione

uczucia księcia

 

• podejmuje prób´ uporządkowania wymienionych

wydarzeń według chronologii

• odszukuje w tekście informacje dotyczące

opisanych wydarzeń

• opowiada treść baśni

 

• porządkuje wymienione wydarzenia według

chronologii

• wyjaśnia motywację postępowania bohaterów baśni

• udowadnia, że „Świniopas” to baśń, podaje

odpowiednie cechy utworu

 

A

D

 

Indywidualna ,ćwiczeniowa

Hans Christian

Andersen,

„Świniopas”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Prawda i fantastyka

w legendzie

s. 141–142

 

1

Ile jest prawdy

w legendzie?

 

• rysuje herb miejscowości, w której mieszka

lub herb wymyślony przez siebie

• odszukuje w tekście informacje dotyczące

opisanych wydarzeń

• podaje miejsce wydarzeń opisanych w utworze

• wymienia wydarzenia fantastyczne opisane w utworze

• zna pojęcie: legenda

 

• opowiada o historii i herbie swojej miejscowości

• wyjaśnia pojęcia: herb, godło

• układa pytania i odpowiedzi dotyczące tekstu

 

 

Ed. regionalna

 Lokalne i regionalne tradycje

 

 

Praca tekstem ,praktyczna ,ćwiczeniowa

• Magdalena

Grądzka,

„Jurata, królowa

Bałtyku”

 

 

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Prawda i fantastyka

w legendzie

s. 143–144

 

1

Legendarne

Początki państwa

polskiego

 

• opowiada treść legendy

• odszukuje w tekście informacje dotyczące

opisanych wydarzeń

• odpowiada, dlaczego pierwszŕą polską stolicą zostało Gniezno

 

• opowiada treść legendy, wykorzystując podane

słownictwo

• wyjaśnia, dlaczego herbem Polski jest biały orzeł

• wskazuje w utworze cechy charakterystyczne dla

legendy

 

A
B

C

Wych. patriotyczne i obywatelskie

 

Zna historię swojego państwa

 

 

j. w.

• Magdalena

Grądzka,

„O Lechu,

Czechu

i Rusie”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieç

o częściach mowy?

s. 80–82

 

1

Co wiemy

o przymiotniku?

 

• zapisuje pary cech, którymi różnią  się narysowane

postacie

• podkreśla przymiotniki w tekście

• dopisuje do rzeczowników określające

je przymiotniki• uzupełnia zdania przymiotnikami nazywającymi

kolory i cechy ludzi

• uzupełnia porównania przymiotnikami na podstawie

ilustracji

 

 

• układa zdania z wybranymi porównaniami

• wyjaśnia pojęcie: przymiotnik

• zna pytania przymiotnika

• przyporządkowuje postacie przedstawione

na rysunkach odpowiednim opisom

• uzupełnia opis odpowiednimi przymiotnikami,

korzystając z ilustracji

 

A
B
C

 

Praca tekstem ,ćwiczeniowa ,jednostkowa

Zeszyt ćwiczeń

Obserwacja pracy na lekcji ,ćwiczenia przy tablicy

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieç

o częściach mowy?

s. 83–87

 

2

Przymiotnik

zmienia się

w zdaniu

 

• uzupełnia wiersz podanymi przymiotnikami,

zmieniając odpowiednio ich formę

• podkreśla przymiotniki w związkach wyrazowych

• zapisuje pytania, na które odpowiadają wypisane

ze zdań przymiotniki

• wyjaśnia, przez co odmienia się´ przymiotnik

• podejmuje próbę´ odmiany przymiotnika przez

przypadki, liczby i rodzaje

• dopisuje przymiotniki do rzeczowników

• określa rodzaj przymiotników i rzeczowników

• dopisuje przymiotniki w rodzaju męskoosobowym

do podanych rzeczowników

 

• wie, czego określeniem jest przymiotnik

• wypisuje z podanych zdań związki rzeczownika

z przymiotnikiem

• odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby

i rodzaje

• odmienia związek rzeczownika z przymiotnikiem

przez przypadki i liczby

• wyjaśnia znaczenie związków wyrazowych

• odszukuje przymiotnik, który ma inny przypadek,

liczbę i rodzaj nż˝ pozostałe przymiotniki

• odszukuje przymiotniki w tekście i określa ich

przypadek, liczbę i rodzaj

 

A
B
C

 

j. w.

j. w.

Odpowiedź ustna ,kartkówka.

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Prawda i fantastyka

w legendzie

s. 145

 

1

Najbardziej

znane polskie

legendy

 

• podaje tytuły legend, o których jest mowa w wierszu

• opowiada treść wybranej legendy

• przedstawia na plakacie treść dowolnej legendy

• wypisuje z wiersza rzeczowniki własne

 

• sporządza notatkę, krótko opisując treść legend,

o których jest mowa w wierszu i w podpisach pod

fotografiami

• wyjaśnia znaczenie legend

 

A

B


D

Ed.regionalna

Poznanie regionu jego kultury

Praca z tekstem

Indywidualna

• Józef

Ratajczak,

„Legenda”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Prawda i fantastyka

w legendzie

s. 146–148

 

2

Warszawa

w legendzie,

wierszu,

na obrazach

i fotografiach

 

• określa czas i miejsce wydarzeń opisanych

w legendzie

• opisuje głównego bohatera legendy

• opowiada o miłości Warsa i Sawy

• wskazuje w utworze „Wars i Sawa” elementy typowe

dla legendy

• recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej

recytacji

• wymienia nazwy wszystkich miast, które były

stolicami Polski

• podejmuje prób´ opisu fotografii i obrazu przy

wykorzystaniu podanego słownictwa

• wymienia cechy legendy

 

• wyjaśnia na podstawie treści legendy, dlaczego

syrena zmieniła się w kobietę

• wskazuje w utworze „Wars i Sawa” elementy

typowe dla legendy

• analizuje informacje na temat historii Warszawy

zamieszczone w „Warto wiedzieć”

• dopasowuje nazwy miast do fotografii

• opisuje fotografi´ i obraz, wykorzystując podane

słownictwo

• wypisuje z wiersza rzeczowniki, które podkreślają

wielkomiejski charakter Warszawy

• wskazuje w wierszu uosobienie

 

C
D

j.w.

Praca z tekstem ,ćwiczeniowa

• Magdalena

Grądzka,

„Wars i Sawa”

• Julian Tuwim,

„Warszawa”

 

Rozwiązywanie ćwiczeń

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Formy wypowiedzi

s. 83–86

 

1

Piszemy

opowiadanie

 

• zaznacza fragmenty opowiadania mówiące

o czasie i miejscu wydarzeń

• wymienia najwa˝niejsze zasady tworzenia

opowiadania

• uzupełnia opowiadanie brakującymi wyrazami

• dopisuje poczŕtek opowiadania

• uzupełnia plan opowiadania na podstawie ilustracji

 

• podaje słwnictwo najczęściej używane podczas

opowiadania

• wypisuje kolejno wydarzenia przedstawione

w opowiadaniu

• wplata fragment opisu w opowiadanie

• pisze opowiadanie na podstawie planu z uwzględnieniem

reguł kompozycyjnych, gramatycznych

i jęykowych

 

A
B
C
D

Ed. czytelnicza i medialna

Posługuje się rónymi formami komunikatów medialnych

w procesie komunikowania się

Praktyczna ,ćwiczniowa

 

Sprowdzenie poprawności zapisu

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Bohaterowie

naszych lektur i niecodzienne

zdarzenia

s. 149–151

Słownik wyrazów

bliskoznacznych

 

2

Niezwykła

przygoda

Muminków

 

• podejmuje próbę´ opowiedzenia niezwykłej

przygody, korzystajŕc z podanego słownictwa

• odszukuje w tekście odpowiedzi na przynajmniej

cztery pytania dotyczące tekstu

• wypisuje z tekstu epitet do wyrazu „smok”

 

• opowiada niezwykłą przygodę, uwzględniając

informacje o czasie i miejscu wydarzenia, uczestnikach,

okolicznościach, zakończeniu przygody

• odszukuje w tekście odpowiedzi na wszystkie

pytania dotyczące tekstu

• wypisuje z tekstu dwa epitety do wyrazu „smok”

• wymienia tytuły utworów, w których występuje smok

• redaguje dalszy ciąg przygód smoka

• redagując tekst, korzysta ze słownika wyrazów

bliskoznacznych

 

A
B
C
D

 

Ćwiczeniowa , praktyczna

• Tove Jansson,

„Historia

o ostatnim

smoku

na świecie”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Czy już wiesz?,

To wiem!,

Sprawdę swoją wiedzę´

i umiejętności

s. 92–95

 

1

Sprawdę swoją

wiedzę´ i umieję

´tności

 

• wymienia elementy i cechy kartki pocztowej, listu,

ogłoszenia, zawiadomienia, opisu przedmiotu

i postaci, opowiadania i dialogu

• zna i stosuje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

• wymienia przynajmniej dwa wyrazy wprowadzajŕce

kolejne wydarzenia w opowiadaniu

 

• redaguje zawiadomienie na podany temat

z uwzględnieniem reguł gramatycznych,

ortograficznych i interpunkcyjnych

• układa dialog na podany temat z uwzględnieniem

reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

• wymienia wyrazy wprowadzające kolejne wydarzenia

w opowiadaniu

 

C
D

Ed. prozdrowotna

 Dokonuje samooceny swojej pracy

Praktyczna zbiorowa

 

Poprawność wykonywanych ćwiczeń

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częściach mowy?

s. 88–90

 

1

Co to jest

przysłówek?

 

• na podstawie ilustracji dopisuje do czasowników

wyrazy informujące, jak wykonywana jest czynności • zna pojęcie: przysłówek

• podkreśla związki czasownika z przysłówkiem

• wyszukuje przysłówki wśród innych części mowy

ukrytych w piramidzie

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników

 

• wie, ˝że przysłówek jest określeniem czasownika

• dopisuje przysłówki o znaczeniu przeciwstawnym

• wskazuje przysłówki, które określajŕąwyróżnione

w tekście czasowniki

• układa zdania z wybranymi przysłówkami

• przekształca zdania, zastępując związki rzeczownika

z przymiotnikiem zwiazkami czasownika

z przysłówkiem

 

A
B
C
D

 

Praca tekstem indywidualna ,ćwiczeniowa

Zeszyt ćwiczeń

j. w.

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Bohaterowie

naszych lektur i niecodzienne

zdarzenia

s. 152

 

1

Gdy fikcja miesza

się z rzeczywistością

 

• opowiada o treści wiersza

• wypisuje z wiersza nazwy miejsc

• wskazuje w utworze wydarzenia fantastyczne

 

• podaje cechy wiersza

• nadaje tytuł każdej zwrotce wiersza

• wypowiada się´ na temat nastroju wiersza, podając

argumenty uzasadniające własne zdanie

 

A
B
C

 

Praca tekstem indywidualna,cwiczeniowa

• Sesyle Joslin,

„A co ty byś

wtedy zrobił?”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur i niecodzienne

zdarzenia

s. 153–155

 

2

Kogo chciałbyś

zagrać

na scenie?

 

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje

dotyczące opisanych wydarzeń

• wymienia imiona uczniów występujŕąch w tekście

• opowiada o szkolnym przedstawieniu

• przygotowuje plakat teatralny, korzystając

z fotografii

• wskazuje najważniejsze informacje znajdujące się

na plakacie przedstawionym na fotografii

 

• wyjaśnia, na czym polega komizm utworu

• podaje role, jakie w przedstawieniu mieli odegrać

poszczególni uczniowie

• ocenia zachowanie chłopców

• szczegółowo opowiada o szkolnych przedstawieniach

znanych z własnego doświadczenia

• odszukuje repertuar najbliższego teatru w internecie

• zamieszcza na afiszu wszystkie najważniejsze

informacje

 

 

Ed. czyt. i medial.

Odczytuje różne komunikaty

medialne

 

• Sempé

i Goscinny,

„Szkolne

przedstawienie”

• „Afisz

teatralny”

 

 

Podręcznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Pisownia wyrazów

z „ch” i „h”

s. 156–158

 

2

Pisownia wyrazów

z „ch” i „h”

 

• podaje piętnaście wyrazów zawieraąŕcych

„ch” lub „h”

• dopisuje wyrazy, w których „ch” wymienia si´ na „sz”

• zapisuje nazwy przedmiotów przedstawionych

na rysunkach zawierające „h” lub „ch”

• tworzy zdrobnienia od odgadniętych  słów

• podejmuje próbę ułożenia wyrazów z „ch” i „h”

z rozsypanek sylabowych

• podejmuje prób´ uzupeΠnienia tabeli wyrazami

z „h”, będącymi imionami, nazwami państw,

miast, i rzek

• rozwiązuje przynajmniej trzy hasła z krzyżówki 

 

• zna i stosuje w praktyce zasady pisowni „ch” i „h”

• układa wyrazy z „ch” i „h” z rozsypanek sylabowych

• rozwiązuje rebusy

• dopisuje wyrazy pokrewne do podanych wyrazów z „h”

• uzupełnia tabelę wyrazami z „h”, będącymi imionami,

nazwami państw, miast, zwierząt, roślin

i rzek

• wypisuje w wiersza wyrazy z „h” i układa je

w kolejności alfabetycznej

• rozwiązuje krzyżówę´, wpisując wyrazy przeciwstawne

do podanych, zawierające „h” lub „ch”

• przyporządkowuje odgadnię´te nazwy przedmiotów

z „ch” lub „h” odpowiednim przymiotnikom

• układa opowiadanie z dziesięcioma wyrazami

z „h” lub „ch”

 

A
B
C
D

Ed. regional.-

dziedzictwo kulturowe w regionie

Praktyczna ,ćwiczniowa

Witold

Gawdzik,

„Kłopotliwe

samo »h«”

 

Poprawność wykonanych zadań

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częściach mowy?

s. 91–93

 

1

Pisownia „nie”

z przymiotnikami

i przysłówkami

 

• zna zasady pisowni „nie” z przymiotnikami

i przysłówkami

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami przymiotników

z przeczeniem „nie”

• rozwija zdania, dopisując do wyróżnionych wyrazów

ich określenia – przymiotniki i przysłówki

z przeczeniem „nie”

 

• stosuje zasady pisowni „nie” z przymiotnikami

i przysłówkami

• uzupełnia krzyżówkę, wpisując przysłówki

z przeczeniem „nie”

• dopisuje przeczenie „nie” do różnych części mowy

• uzupełnia tekst, wpisując różne części mowy

z przeczeniem „nie”

 

A
B
C

j. w.

j. w.

Zeszyt ćwiczeń

j.w.

Podrę´cznik do literatury,

R: Styczniowe i lutowe

wędrówki

B: Czy już wiesz?,

To wiem!,

Sprawdę swoją wiedzę

i umiejętności

s. 159–160, 162–163

 

1

Sprawdę swoją

wiedę´ i umieję

´tności

 

• odszukuje w tekście informacje dotyczące miejsca

i czasu opisywanych wydarzeń

• podaje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa

• rozpoznaje cechy baśni

• uzupełia poprawnie przynajmniej sześć wyrazów

z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• podejmuje prób´ ułożenia krótkiej baśni

na zadany temat

 

• analizuje zdania dotyczące tekstu oraz odróżnia

zdania prawdziwe od fałszywych

• uzupełnia poprawnie wszystkie wyrazy z lukami,

zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• układa baśń na zadany temat, składajacą się´ z co

najmniej dziesięciu zdań, przestrzegając zasad

kompozycyjnych, gramatycznych i j´ęykowych

 

C
D

Ed. czytel. I medialna

 Doskonali poprawność językową

Indywidualna ,praktyczna

 

sprawdzian

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Nareszcie wiosna,

Marcowe i kwietniowe

wędrówki po Polsce

s. 166, 207

 

1

Poetycki obraz

marcowej

przyrody

 

• podaje skojarzenia ze słowem „wiosna”

• układa jedno pytanie do tekstu i udziela na nie

odpowiedzi

• wypisuje z tekstu rzeczowniki charakteryzujące

marcową pogodę • wymienia trzy miasta w Polsce, w których znajdują się słynne zamki

• opisuje zamek w Gniewie, korzystając z fotografii

 

• układa trzy pytania do tekstu i udziela

na nie odpowiedzi

• uzupełnia zdania związane z tekstem

• wskazuje w wierszu wyrazy pokrewne

do podanego słowa

• uzasadnia swoje zdanie, odpowiadając

na pytanie związane z wierszem

• przedstawia własne propozycje wycieczek

na marzec i kwiecień

• wyszukuje w różnych źródłach informacje

na temat zamku w Gniewie

• odpowiada na pytania dotyczące Kopalni Soli

w Wieliczce, korzystając z internetu

• wymienia przynajmniej pięć miast w Polsce,

w których znajdujŕą się słynne zamki

 

A
B
C
D

Ed. ekologiczna

 

Dostrzega zmiany w przyrodzie

Praca tekstem ,indywidualna ,ćwiczeniowa

• Joanna

Kulmowa,

„Kotki

marcowe”

 

Odpowiada na pytania

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częciach mowy?

s. 94–96

 

1

Poznajemy

przyimek

 

• wie, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe

• uzupełnia zdania podanymi przyimkami

• odszukuje w zdaniach wyrażenia przyimkowe

• wyszukuje rzeczowniki, które z wyróżnionymi

przyimkami tworzy  wyrażenia przyimkowe i wpisuje

je do diagramu

 

• wie, o czym informują wyrażenia przyimkowe

• wskazuje wyraąenia przyimkowe informujŕce

o czasie i miejscu

• uzupełnia opis brakującymi wyrażeniami

przyimkowymi

 

A
B
C

 

 Cwiczniowa ,praca z tekstem

Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązuje poprawnie zadania

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Co należy wiedzieć

o częściach mowy?

s. 97–99

 

1

¸Łączznik wyrazów,

czyli

spójnik

 

• uzupełnia wiersz podanymi spójnikami

• wie, co to jest spójnik

• uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami

• wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek,

a przed jakimi nie

• odszukuje spójniki w tekście

 

• zastępuje podane spójniki innymi, o podobnym

znaczeniu

• dopisuje zakończenia zdań, wybierając odpowiednie

spójniki

• zaznacza zdanie, w którym występuje i przyimek,

i spójnik

• stawia przecinki przed odpowiednimi spójnikami

 

A
B
C

 

j. w.

j. w.

j.w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: SzkoΠa dawniej

i dziś

s. 174–175

Słownik języka

polskiego

 

2

O zachowaniu

się w szkole

 

• opowiada o szkole swoich marzeniach

• wymienia niewłaściwe zachowania w szkole,

odwołując się do przeczytanego tekstu

• porównuje zachowanie swojej klasy do klasy

opisanej w wierszu

• wskazuje w wierszu rymy

• nazywa części  mowy, która najczęściej występuje

w wierszu

• liczy sylaby w poszczególnych wersach

• wskazuje w tekście wyrazy potoczne

 

• przygotowuje prezentację szkoły swoich marzeń

w formie plakatu, scenki lub krótkiego wystąpienia

• uzupełnia na podstawie tekstu schemat dotyczący

właściwego zachowania się w szkole

• wyjaśnia znaczenie trudnych wyrazów z tekstu,

korzystając z odpowiednich słowników

• podaje inne przykłady niewłaściwych zachowań

w szkole

• recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej

recytacji

• podejmuje próbę wyjaśnienia postępowania anioła

z wiersza

 

A
B
C

Ed. prozdrowotna

 

Określa swoje mocne strony

Indywidualna ,ćwiczeniowa

• Maria

Dańkowska,

„Grzechy

szkolne”

• ksiądz Jan

Twardowski,

„W klasie”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

Bs. 176–178

 

1

Jacek i Placek

idzie do szkoły.

 

• opisuje zachowanie Jacka i Placka pierwszego

dnia w drodze do szkoły

• podejmuje próbę´ uzupełnienia podanych zdań

na podstawie tekstu

• odszukuje w tekście informacje dotyczące

opisanych wydarzeń• podejmuje próbę opisu wybranego nauczyciela

według podanego planu

• opisuje szkołę´ przedstawioną na obrazie, zwracając przy tym uwagę na wygląd pomieszczenia

i stroje postaci

 

• rysuje wykres zdania

• wymyśla inne tytuły wiersza

• wyjaśnia, na czym polegały opisane w utworze

doświadczenia

• układa trzy prawdziwe i trzy fałszywe stwierdzenia

 informacje o Marii Skłodowskiej-Curie,

korzystając z różnych źródeł

 

C

D

Ed. prozdrowotna

Kształci swoje umiejętności komunikacyjne –ocenia pracę własną i innych

Praca tekstem ,indywidualna , ćwiczeniowa

• Roman

Pisarski,

„Przyjemna

lekcja”

• „Lekcja fizyki”

 

Rozwiązuje zadania, odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 1,

R: Czy już˝ wiesz?,

To wiem!,

Sprawdę swoje´

 umiejętności

s. 100–104

 

1

Sprawdę swoją

wiedę´

i umiejętności

 

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje

• wypisuje z tekstu po dwa rzeczowniki własne

i pospolite

• zaznacza zdania, w których podany rzeczownik

wystapił w tym samym przypadku

• dopisuje zakończenia „-ŕ” lub „-om” do podanych

rzeczowników

• określa cechy przedmiotów przedstawionych

na ilustracjach

• wskazuje zwiŕzek czasownika z przysłówkiem

z podanego zdania

• poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do dwóch

różnych częśi mowy

 

• wskazuje przymiotniki, które najlepiej charakteryzują

bohaterów tekstu

• okreąśla przypadek, liczbę i rodzaj wyróżnionych

rzeczowników

• rozpoznaje w zdaniu spójniki, wyrażenia

przyimkowe i czasowniki w formie nieosobowej

• poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do różnych

części mowy

• wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego

 

A

B

C

 

 

j. w.

Karty pracy

j. w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Szkoła dawniej

i dziś

s. 181–183

 

2

W kręgu szkolnych

spraw

 

• odszukuje w tekście „Szkolne sprawy” informacje

dotyczŕce opisanych wydarzeń

• wymyśla i opowiada dowcipną  historię szkolnŕą • opisuje nieporozumienie przedstawione w utworze

„Poprawiona dwójka” bohatera

tekstu „Poprawiona dwójka”

• opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane

pytania

• wskazuje w tekście wyrazy potoczne

• dostrzega rónice w ubiorze współczesnym

i przedstawionym na wybranym obrazie

 

• wyjaśńia, co to jest puenta

• wymyśla i opowiada dowcipnŕ historię szkolną

z puentą w formie przysłowia

• dowodzi słuszności podanego stwierdzenia,

podając właściwe argumenty

• podaje przykład nieporozumienia, jakie może

wyniknąć z niewłaściwego zrozumienia czyichś słów

• wypowiada się na temat postaci przedstawionych

na wybranym obrazie

 

A
B
C

D

j.w.

Praca tekstem ,ćwiczeniowa

• Joanna Olech,

„Szkolne

sprawy”

• Hanna

Ożogowska,

„Poprawiona

dwójka”

Dzieła sztuki

pod lupą• Leon

Wyczółkowski,

„Portret

dziewczynki

w niebieskiej

sukni”

• Thomas

Gainsborough,

„Błękitny

chłopiec”

 

Odpowiedź ustna,

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Nareszcie wiosna

s. 167–168, 171

 

1

Kwiecień-

-plecień,

bo przeplata,

trochę zimy,

trocę´ lata

 

• opowiada tekst „Wiatr i słońce”

• wskazuje w tekście „Wiatr i słońce” uosobienia

• układa plan komiksu do tekstu „Wiatr i słońce”

• podejmuje próbę przygotowania komiksu

 

 wypisuje z wiersza „Kwiecień nazwy kwiatów

• dopisuje do wyrazu „kwiat” dwa wyrazy pokrewne

• krótko opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony

na fotografii

• zna pojęcie: atrybut

• opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane

pytania

 

• wyjaśnia, w jaki sposób uzasadniono w tekście

trafność przysłowia

• wyjaśnia pojęcie: przysłowie

• tworzy komiks na podstawie tekstu „Wiatr i słońce”,

rysując bohaterów i zapisując ich wypowiedzi

• odszukuje informacje w tekście

• dopisuje cztery wyrazy pokrewne do wyrazu „kwiat”

• opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony

na fotografii, stosując bogate słownictwo

• określa atrybuty wiosny na podstawie jednego

z obrazów

• wyjaśnia, dlaczego wiosna jest przedstawiana jako

młoda kobieta i uzasadnia swoje zdanie

 

A
B
C

Ed. ekologiczna . Prowadzi obserwację

przyrody

Praca tekstem ,indywidualna ,ćwiczeniowa

• Anna Szarska,

„Wiatr

i słońce”

• Jerzy

Ficowski,

„Kwiecień

Dzieła sztuki

pod lupą:

• Pierre-Auguste

Renoir,

„Wiosna”

• Alfons Mucha,

„Wiosna”

 

Odpowiedź ustna , wykonanie zadań

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Nareszcie wiosna

s. 169–170

 

1

Rozmawiamy

o humorze

i dowcipach

w szkole

 

• opisuje kolorystykę obrazu i wygląd wiosny

• czyta głośno tekst, podejmując próbę´ właściwego

intonowania i przekazania opisanych w tekście

uczuć i emocji

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje

dotyczące opisanych wydarzeń

• wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne

 

• czyta głośno tekst, pamiętając o właściwej intonacji

i starając się przekazać opisane w tekście

uczucia i emocje

• wyjaśnia pojęcia: dowcip, humor

• określa narratora opowiadania

• tworzy wyrazy bliskoznaczne do podanych wyrazów

• wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego

 

A
B

D

Ed. prozdrowotna

Kształci umiejętności komunikacyjne w grupie

Praca z tekstem , ćwiczeniowa, słowna

• Astrid

Lindgren,

„Prima

aprilis”

 

Odpowiedź ustna ,

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 6–8

 

1

Co to jest

zdanie?

 

• układa wypowiedzi bohaterów komiksu, tworząc

zdania z rozsypanki wyrazowej

• wie, co to jest zdanie

• wie, ˝e zdanie rozpoczyna się´ wielką literą, a kończy

kropkŕ, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem

• podkreśla czasowniki w formie osobowej

• układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zmieniając

formę niektórych wyrazów

• odgaduje zdanie ukryte w rebusie

 

• dzieli fragment baśni na zdania

• samodzielnie kończy zdania

• układa zdania z rozsypanki wyrazowej, tak aby

podać prawdziwe informacje

• zapisuje poprawnie zdanie ukryte w rebusie

 

A

B

C

 

Praktyczna  ,ćwiczeniowa

Zeszyt ćwiczń

Poprawność wykonywanych zadań

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 9–13

 

1

Zdanie

oznajmujące,

pytające

i rozkazujące

 

• dopasowuje zdania do komiksu

• dzieli zdania ze względu na cel wypowiedzi

• układa pytania, na które odpowiadając podane

zdania oznajmujące

• określa typy podanych zdań

• wie, kiedy ˝używa si´ zdań oznajmujących, pytających

i rozkazujŕcych

 

• odpowiada zdaniami oznajmującymi na pytania

• tworzy zdania rozkazujące, pasujŕce do ilustracji

• uzupełnia wywiad brakującymi pytaniami

• układa własny wymyślony wywiad z dowolną

postacią literacką

• poprawnie odpowiada na pytania dotyczące

przeczytanego tekstu

 

A

B

C

 

j. w.

j. w.

j. w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Wielkie problemy

małych ludzi

s. 184–186

 

1

Czym jest

samotność?

 

• uzupełnia przynajmniej pięć „złotych myśli”

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych

w tekście

• opisuje pogrzeb króla

• opowiada o wspomnieniach Maciusia związąnych

z jego mamą

 

• uzupełnia wszystkie „złote myśli”

• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• wyjaśnia, dlaczego Maciuś czuł się nieszczęśliwy

• wie, kim był Janusz Korczak

 

C

D

Ed. prozdrowotna

 

Rozumie potrzebę samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Praktyczna ,ćwiczeniowa

• Janusz

Korczak,

„Samotny

król”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Wielkie problemy

małych ludzi

s. 187–190

 

1

Jak rozwiązywać

problemy?

 

• odszukuje w tekście informacje na temat bohatera

• częściowo uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera

tekstu

• wykonuje portret własnego ojca metodą kolażu

• opisuje postacie przedstawione na obrazie, tło

i kolorystykę´ obrazu

• wie, kiedy obchodzi się´ Dzień Ojca

 

• ocenia zachowanie bohaterów tekstu

• uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu

• wyjaśnia pojęcie: tolerancja

• wyjaśnia, kim są jego zdaniem i co robią postacie

przedstawione na obrazie

 

B

C

D

j.w.

Praca ztakstem ,ćwiczeniowa

• Anna Onichimowska,

„Warkoczyk”

 

j.w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Wielkie problemy

małych ludzi

s. 191

 

1

Nie wszystkie

dzieci mają

szczęśliwe

dzieciństwo.

 

podejmuje próbę opisania uczuć i marzeń dzieci

z domów dziecka

• rysuje swoje skojarzenia ze słowem „rodzina”

w kształcie ozdobnej ramki

• redaguje list do rodziców lub opiekunów, pamiętając

o wszystkich elementach charakterystycznych

dla listu

 

• opisuje uczucia i marzenia dzieci z domów dziecka

• dopisuje epitety do podanego wyrażenia

• wskazuje w utworze cytat będący odpowiedzią

na podane pytanie

• wyjaśnia znaczenie wskazanych fragmentów wiersza

• redaguje list do rodziców lub opiekunów

z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych

i językowych

 

B

C

D

J,w.

Praktyczna ,indywidualna

• Beata Sabath,

„Dzieciom

z Domów

Małego

Dziecka”

 

Napisanie poprawnie listu

Podr´ęznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 14–18

 

1

Główne części

zdania, czyli

orzeczenie

i podmiot

 

• podkreśla w zdaniach wyrazy nazywające

czynności i wykonawę´

• wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie

• zapisuje pytania, na które odpowiada orzeczenie

w podanych zdaniach

• podejmuje prób´ wypisania podmiotów ze zdań• podejmuje próbę uzupełnienia diagramu podmiotami

wypisanymi z podanych zdań

• podkreśla w zdaniach podmioty i orzeczenia oraz

zapisuje pytania

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami orzeczeń

w czasie przeszłym

 

• wie, jakie części mowy są najczęściej podmiotem,

a jakie orzeczeniem

• podpisuje odpowiednio fotografie na podstawie

przeczytanych zdań• wypisuje podmioty z podanych zdań

• uzupełnia diagram podmiotami wypisanymi

z podanych zdań

• czytając tekst, zauważa, że nie we wszystkich

zdaniach są podmioty

• tworzy odpowiednie formy orzeczeń w czasie

przeszłym od podanego bezokolicznika

• odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego

 

A

B

C

 

Praca z tekstem ,praktyczna ,indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Poprawne rozwiązywanie zadań, odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 19–21

 

1

Określenia

w zdaniu

 

• dopisuje wyrazy wzbogacające zdanie o dodatkowe

informacje

• wie, że w zdaniu oprócz podmiotu i orzeczenia

Występują określenia

• rozwija zdania, dopisujŕąna podstawie ilustracji

określenia podmiotu i orzeczenia

• uzupełnia tabelę podmiotami, orzeczeniami

i określeniami wypisanymi z podanych zdań

• rozwija zdania, dopisując określenia podmiotu

i orzeczenia odpowiadajŕce na podane pytania

 

• odróżnia zdanie pojedyncze nierozwinięte

od rozwiniętego

• odróżnia określenia podmiotu od określeń

orzeczenia

• zapisuje pytania do okreńleń podmiotu

i określeń orzeczenia

• rozwija samodzielnie zdania, dopisując określenia

podmiotu i orzeczenia

• ustala, które z wyrazów wyróżnionych w zdaniach

Są podmiotami, a które określeniami

 

A

B

C

D

 

j. w.

j. w.

j. w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Wielkie problemy

małych ludzi

s. 192–194

 

2

Kiedy warto

być odważnym?

 

• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu,

podejmując próbę właściwego intonowania

i przekazania opisanych w tekście uczuć

• nazywa narratora opowiadania

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych

w tekście

• podaje przykłady z życia codziennego, w których

trzeba wykazać się´ odwagą

• wymienia bohaterów literackich występujących

w różnych utworach, którzy odznaczyli się´

odwagą i bohaterstwem

• opisuje, jak wyobraża sobie krainę wspomnianą

w tekście

• wskazuje adresata wiersza

• opowiada, co podmiot liryczny pragnie przekazaç

adresatowi wiersza

• odszukuje w wierszu odpowiedż na podane pytanie

• określa nastrój wiersza, wybierając odpowiednie

przymiotniki

 

• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu,

pamiętając o właściwej intonacji i starając się

przekazaç opisane w tekście uczucia

• opisuje narratora tekstu

• wyjaśnia, dlaczego Jonatan otrzymał swój

przydomek

• podaje różnice między tekstem publicystycznym

a literackim

• wyjaśnia pojęcia: melancholijny nastrój, artykuł

prasowy

• wie, kim był Jarosław Iwaszkiewicz

 

A

B

C

D

Ed. czytelnicza i medialna

Rozróżnia komunikaty medialne

Praca tekstem ,indywidualna ,zbiorowa

• Astrid

Lindgren,

„Jonatan

w Nangijali”

 

Odpowiedź ustna,

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Nareszcie wiosna

s. 172–173

Słownik j´zyka

polskiego

 

1

Święta wielkanocne

w rodzinie

Miziołków

i w naszych

rodzinach

 

• opowiada o wielkanocnych zwyczajach w rodzinie

Miziołków

• odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie

słowa „piroman”

• wymienia co najmniej dwa świąteczne i przedświąteczne

zwyczaje

• wymienia potrawy, które znajdują się na stole

wielkanocnym

• uzasadnia swoje zdanie na temat zwyczaju

oblewania sę´ wodą w świąteczny poniedziałek

• opisuje wygląd I  zachowanie postaci przedstawionych

na pocztówce wielkanocnej

 

• wymienia kilka świątecznych i przedświątecznych

zwyczajów

• barwnie i szczegółowo opisuje wygląd stołu

wielkanocnego

• wie, jakie dzieła sztuki określa się jako abstrakcyjne

• opowiada o dawnych ludowych zwyczajach wielkanocnych

na podstawie informacji zawartych

w „Ciekawostkach” i internecie

 

A

B

C

Wych. do życia w rodzinie

 

 

Przekaz wartości i tradycji w rodzinie

Praca tekstem ,praktyczna ,ćwiczeniowa

Joanna Olech,

„Âwi´ta”

 

Odpowiedź ustna i pisemna

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur i szkolne

rozterki

s. 195–197

 

1

Koledzy bywają

złośliwi

 

• rozwiązuje diagram, wykreślając wyrazy związane

ze szkołą• podaje motywy postępowania bohaterów

opowiadania

• ocenia zachowanie bohaterów

• porządkuje punkty planu zgodnie z chronologią• określa czas wydarzeń   w utworze

 

• wyjaśnia znaczenie motta, będącego rozwiązaniem

diagramu

• określa czas wydarzeń, uzasadniając swoją

wypowiedź odpowiednimi cytatami z tekstu

• wyjaśnia, jak powinien zachować się bohater

w określonej sytuacji

 

C

D

Ed. prozdrowotna

 

Rozumie potrzebę samodzielnościradzenia sobie

w trudnych sytuacjach 

Ćwiczeniowa zbiorowa

• Carlo Collodi,

„Straszny

rekin”

 

Odpowiedź ustna

Podr´ęznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 22–24 

 

 

1

Związki wyrazów

w zdaniu

 

• wypisuje ze zdania określenia odpowiadające

na podane pytania, tworząc związki wyrazowe

• uzupełia krzyżówkę wypisanymi ze zdania

określeniami odpowiadającymi na podane

pytania i odczytuje hasło

 

• wie, czym różni sę´ wyraz nadrzędny od podrzędnego

• układa zdanie ze związków wyrazowych

• wypisuje związki wyrazowe ze zdania

• wyszukuje w zdaniu wyraz, który jest nadrzędny

wobec wyróżnionego

• tworzy związki wyrazowe o podanym znaczeniu

 

A

B

C

 

Praktyczna ,słowna indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Sprawdzenie rozwiązywanych ćwiczeń

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 25–27

 

1

Grupa podmiotu

i grupa orzeczenia

 

• przepisuje określenia ze zdania w odpowiednie

miejsca wykresu

• uzupełnia wykres głównymi częściami zdania

• zaznacza na wykresie zdania grup´ podmiotu

i grup´ orzeczenia

 

• zapisuje zdanie na podstawie wykresu

• odnajduje wykres podanego zdania ukryty

na mapie

• zaznacza właściwy schemat wykresu podanego

zdania

 

A

B
C

 

j.w.

j.w.

j.w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur i szkolne

rozterki

s. 198–199

 

1

Nawet szkoła może być

wesoł.a

 

• odszukuje w tekście informacje na temat opisanej

lekcji

• wypisuje z utworu porównanie

• podaje swój ulubiony przedmiot szkolny

• podaje propozycje zabaw przy wykorzystaniu

określonych przedmiotów

 

• określa, kim jest wskazany bohater tekstu

i uzasadnia swoją odpowiedę

• odpowiada na pytanie o ulubiony przedmiot

szkolny, uzasadniajŕc własny wybór

• opisuje sytuację i postacie przedstawione na obrazie

 

A

B

D

 

Praca z tekstem ,ćwiczniowa

• Jan Brzechwa,

„Lekcja

kleksografii

i geografii”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur i szkolne

rozterki

s. 200–201

 

1

Analizowanie

obrazów.

Jak zawiera się

znajomości

przez internet?

 

• nazywa kolor dominujŕcy w obrazie

• opisuje wygląd dzieci i sytuację´ przedstawioną

na obrazie

• wymienia przedmioty związane ze szkołą widoczne

na obrazie

• opowiada o sposobie spędzania wolnego czasu

przez bohaterki tekstu

• wymienia przynajmniej jedną wadę´ i jedną zaletę´

zawierania znajomości na czacie

• wie, czym jest: internet, e-mail, czat

 

• określa kolorystykę obrazu

• opisuje tło obrazu

• wskazuje podobieństwa i różnice między obrazami

• wyjaśnia znaczenie wskazanego słowa występującego

w tekście

• wymienia kilka wad i zalet zawierania znajomości

na czacie

• formułuje rady dla osób, które zbyt dużo czasu

spędzają przy komputerze

• wyjaśnia pojęcia: internauta, emotikony, www

 

B

C

D

Ed. czyt. i medialna

Odbiór informacji- przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

Praca tekstem ,indywidualna

Dzieła sztuki

pod lupą:

• Marc Louis

Benjamin

Vautier,

„Po lekcjach”

• Tadeusz

Makowski,

„Powrót

ze szkoΠy”

• Madzia, 12 lat,

„Przyjaźń

na czacie”

• „Słowniczek

internauty”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Budowa zdania

s. 28–29

 

1

Przecinek

w zdaniu pojedynczym

 

• zadaje pytania o wyrazy wyróżnione w zdaniach

• wie, kiedy stawia się przecinek w zdaniu pojedynczym,

a kiedy się go nie stawia

• odgaduje wyrazy będące rozwiązaniem rebusów

i uzupełnia nimi zdania

 

• prawidłowo wstawia przecinek w zdaniu pojedynczym

 

B

 

Praktyczna ,indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Kartkówka ,odpowiedź ustna

Podę´cznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Pisownia „nie” z ró˝-

nymi częściami mowy

s. 202–204

 

2

Pisownia „nie”

z różnymi

częściami mowy

 

• częśćiowo uzupełnia tabelę, wypisując z przysłów

i cytatów „nie” z rzeczownikami, czasownikami

i przymiotnikami

• zna reguły pisowni „nie” z czasownikami

i przymiotnikami

• tworzy od podanych przymiotników przymiotniki

i przysłówki z przeczeniem „nie”

• wypisuje z wiersza czasowniki z „nie”

• dopisuje antonim z „nie” do ka˝dego z podanych

przysłówków

• uzupełnia przysłowia odpowiednimi czasownikami,

zwracając uwagę´ na poprawną pisownię „nie”

• zapisuje pięć zakazów, używając czasowników

z przeczeniem „nie”

• dopisuje po dwa antonimy do każdego z podanych

przysłówków, z których jeden zawiera „nie”

• prawidłowo zapisuje przeczenie „nie” z różnymi

częściami mowy

• podejmuje prób´ ułożenia˝ zdań z czasownikami

„nienawidziç”, „niedomagaç”, „niedowidzieç”

 

• uzupełnia tabelę, wypisując „nie” z rzeczownikami,

czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami

• zna reguły pisowni „nie” z rzeczownikami,

przysłówkami, czasownikami i przymiotnikami

• wyjaśnia, dlaczego przysłowia są mądrością

narodów i uzasadnia swoje zdanie

• wśród różnych części mowy wskazuje wyrazy,

z którymi „nie” pisze się łącznie

• wskazuje wyrazy, w których „nie” jest przeczeniem

• zapisuje, czego nie robi  żółw, odnosząc się

do zwierząt przedstawionych na ilustracjach

• układa zdania z wyrazami „nienawidzić”,

„niedomagać”, „niedowidzieć”

 

A

B

Ed. czyt. i medialna

Doskonali poprawność językową

j. w.

• Zbigniew

Rossa,

„Dla dzieci”

 

j.w.

Podręcznik do literatury,

R: Marcowe i kwietniowe

wędrówki

B: Czy ju˝ wiesz?,

To wiem!,

Sprawdę swoją wiedzę

i umiej´ęności

s. 205–206, 208–209

 

2

Sprawdę swoją

wiedzę i umieję

´tności

 

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje

• wypisuje z tekstu rzeczowniki własne

• zapisuje poprawnie przeczenie „nie” z co najmniej

dwoma podanymi wyrazami

• podejmuje próbę zredagowania tekstu na podany

temat z uwzględnieniem norm gramatycznych,

ortograficznych i interpunkcyjnych

• podaje przykład przysłowia

 

• wie, jakie informacje można znaleźć w poszczególnych

słownikach

• umieszcza datę w przedziale czasowym

• wyjaśnia zasadę działania żarówki

• zapisuje poprawnie przeczenie „nie” ze wszystkimi

podanymi wyrazami

• pisze tekst na podany temat, przestrzegając norm

gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

i uzasadnia swoje zdanie

• podaje dwa przykłady przysłów

 

A

B

C

j.w.

j.w.

Kakty pracy

Sprawdzian

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Nadchodzi lato,

Majowe i czerwcowe

wędrówki po Polsce

s. 212–213, 253

 

2

Deszcz może

padać o każdej

porze roku

 

• układa dwa wyrazy z rozsypanki literowej

• wie, jakie środki stylistyczne stosuje się´

w utworach literackich

• opowiada treść wierszy

• wymienia nazwy drzew występujące w wierszu

„Letnia ulewa”

• wypisuje z wiersza „Letnia ulewa” zdrobnienia

i wyrazy dżwiękonaśladowcze

• rysuje ilustrację do wybranego fragmentu wiersza

„Letnia ulewa”

• podaje własne skojarzenia z majem

• porównuje oba utwory Stefanii Szuchowej,

Zwracając  uwagę´ na tematykę

• opisuje zamek krzyżacki w Malborku i klasztor

w Świętej Lipce, korzystajŕc z fotografii• wie, w jakim województwie leży Malbork

• zapisuje w punktach zasady obowiązujące

podczas zwiedzania zabytków

• zna inną nazwę Świętej Lipki

 

 

• układa cztery wyrazy z rozsypanki literowej

• wypisuje z wiersza „Majowy deszcz” przysłówki

• poprawnie nazywa wskazany środek stylistyczny

występujący w wierszu „Majowy deszcz”

• recytuje wiersz „Letnia ulewa” z zachowaniem

zasad poprawnej recytacji

• opisuje swoje wrażenia podczas słuchania

recytacji wiersza

• wskazuje w wierszu „Letnia ulewa” obrazy i nadaje

im tytuły

• wyjaśnia pojęcie: wyraz dźwiękonaĘśadowczy

• porównuje oba utwory Stefanii Szuchowej,

zwracajŕc uwagę na rymy i nastrój

• wyszukuje w różnych źródłach informacje

o Świętej Lipce i Malborku

• przedstawia własne propozycje wycieczek

• opisuje w kilku zdaniach legend´ o Świętej Lipce

 

A

B

C

Ed. regionalna

 

Dziedzictwo kulturowe w regionie,zna

obiekty w danym regionie

Praca tekstem , indywidualna ,ćwiczeniowa

• Stefania

Szuchowa,

„Majowy

deszcz”,

„Letnia ulewa”

 

Recytacja wiersza

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Nadchodzi lato

s. 89, 214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Opis obrazu

„Słońce

majowe”

Józefa

Mehoffera

 

• opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie

„Słońce majowe”

• opisuje, co widzi na pierwszym planie, a co w tle

obrazu „Słońce majowe”

• opowiada o zachowaniu osoby przedstawionej

na obrazie „Słońce majowe”, podając własne

przypuszczenia

• określa kolorystykę´ obrazu „Słońce majowe”

• nadaje obrazowi „Słońce majowe” inny tytuł

• określa nastrój obrazu „Słońce majowe”

• podejmuje próbę´ porównania obrazu „Słońce majowe” z obrazem „Rynek krakowski”, zwracając

uwagę na kolorystykę, miejsce, porę roku i sytuację

´ przedstawioną na każdym z obrazów

 

• barwnie i szczegółowo opisuje sytuację przedstawioną

na obrazie „Słońce majowe”

• wskazuje na obrazie „Słońce majowe” elementy

świadczące o tym, że nie przedstawia on czasów

współczesnych

• porównuje obraz „Słońce majowe” z obrazem

„Rynek krakowski”, zwracając uwag´ na kolorystykę

´, miejsce, porę roku i sytuacjęprzedstawioną

na każdym z obrazów

 

A

B

C

 

Ed. medialna i czytelnicza

 

Kształtuje postawę szacunku wobec artstów

Praca z tekstem , praktyczna ,indywidualna

• Józef

Mehoffer,

„Rynek

krakowski”

Dzieła sztuki

pod lupą:

• Józef

Mehoffer,

„Słońce

majowe”,

 

Odpowiedź ustna

Podr´ęznik

do gramatyki cz. 2,

R: Czy już wiesz?

To wiem!,

Sprawdę swoją wiedzę´

i umiejętności.

s. 30–33

 

1

Sprawdę swoją

wiedę´ i umieję

´tności

 

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje

• podkreśla orzeczenia w zdaniach

• uzupełnia częśiowo wykres podanego zdania

• wstawia w zdaniu pojedynczym brakujący przecinek

 

• rozwija podane zdanie, dopisując określenia

podmiotu i orzeczenia

• uzupełnia wykres podanego zdania

 

A
B

C

D

 

Praca z tekstem ,

aktywizujące

Zeszyt ćwiczeń

Odpowiedź pisemna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: W świecie telewizji

s. 220

 

1

Z telewizorem

trzeba

rozważnie

 

• podaje przynajmniej jeden argument na temat

wad lub zalet telewizji

• wypisuje z wiersza cytat informujący, jak korzystać

z telewizora

• uzupełnia podane zdania na podstawie wiersza

• wypisuje z utworu rzeczowniki  rysuje plakat i wymyśla hasło zachęcające

do spędzania wolnego czasu na świeżym

powietrzu

 

• podaje kilka argumentów na temat wad lub zalet

telewizji

• określa znaczenie wyobraźni

• wyjaśnia poetyckie sformułowanie występujące

w wierszu

 

A
 B
 C

Ed. czyt. i medial.

Korzystanie z różnych form przekazu madialnego

 Aktywizujące, praca z tekstem ,ćwiczeniowa

• Stanisław

Grochowiak,

„Telewizor”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: W świecie telewizji

s. 221

 

1

Jak zmienił się

świat  dzięki

różnym

wynalazkom?

 

• wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki

• opowiada o treści wiersza, uwzględniając przyczyny

i skutki wynalazków

• odnajduje w wierszu wskazany cytat

• zapisuje liczbę godzin poświęcanych w tygodniu

na określone czynności i uzupełnia diagram spęzania wolnego czasu

 

• wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki

i uzasadnia swój wybór

• odszukuje w wierszu znane powiedzenie

• porównuje swój diagram przedstawiający sposób

spędzania wolnego czasu z diagramami innych

uczniów

 

A

B

D

Ed. czyt. i medial.

Poznaje język i tworzywo różnych mediów

j.w.

• Ludwik Jerzy

Kern,

„Historia

wynalazcy”

 

j.w.

Podr´ęcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 36–38

 

1

Alfabet

 

• wymienia litery w kolejności alfabetycznej

• uzupełnia szeregi liter zgodnie z kolejnością

alfabetyczną

• wskazuje szereg liter, w którym występują one

w kolejności alfabetycznej

• uzupełnia krzyżówk´ę wpisując nazwy przedmiotów

przedstawionych na ilustracjach w kolejności

alfabetycznej

• wskazuje wyraz zaczynający się literą która

występuje w alfabecie wcześniej

 

• wie, jakie litery mogą występować w wyrazach

pochodzenia obcego

• zapisuje litery w kolejności alfabetycznej

• odpowiada, między którymi literami alfabetu

znajduje się´ każda litera podanego wyrazu

• wśród podanych wyrazów wskazuje ten, w którym

występują litery zapisane w kolejności alfabetycznej

• układa pytanie i dwie odpowiedzi, z których

poprawna zaczyna się na literą występującą

w alfabecie wcześniej

 

A

B

C

j. w.

Ćwiczeniowe , praktyczne ,indywidualne

Zeszyt ćwiczen

Sprawdzenie poprawności rozwiązanych zadań

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 39–41

Encyklopedia

 

1

Kolejność alfabetyczna

wyrazów

 

• zapisuje w kolejności alfabetycznej nazwy

zwierząt ukrytych na ilustracji

• wie, co decyduje o kolejności alfabetycznej

wyrazów zaczynajŕcych się´ różnymi i takimi

samymi literami

• podkreśla w parach wyrazów wyrazy pierwsze

w kolejności alfabetycznej

• podejmuje próby korzystania z encyklopedii

 

• wpisuje wyrazy do diagramu zgodnie z kolejnością

alfabetyczną

• wie, co może być ułożone zgodnie z kolejnością

alfabetyczną

• zaznacza szuflady katalogu bibliotecznego,

w których znajdują się´ karty podanych książek

• korzysta z encyklopedii

• sporzŕdza alfabetyczny spis ulic i rzeczy

 

A
B
C

j.w.

j. w.

j.w.

j.w.

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: W świecie telewizji

s. 222

1

Co oglądamy

w telewizji?

 

 

• wypisuje z tekstu informacje na temat ulubionych

filmów i programów bohaterów tekstu

• opowiada o swoim ulubionym programie

telewizyjnym

 

• wyjaśnia, dlaczego uczniowie nie potrafili ułożyć

idealnego programu telewizyjnego

• wypisuje z tekstu wskazany cytat

• opowiada o swoich ulubionych programach

telewizyjnych, uzasadniając swój wybór

 

A

D

J.w.

Praca tekstem , słowne ,aktywizujące ćwiczeniowe

• Anna Sójka,

„Najlepszy

program”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: W świecie telewizji

s. 223

 

1

Różne rodzaje

informacji

 

• podaje co najmniej dwa przykłady wydarzeń podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych

lub radiowych

• wskazuje różnice między typowym dziennikiem telewizyjnym

a wiadomościami opisanymi w tekście

 

• podaje co najmniej pięć przykładów wydarzeń

podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych

lub radiowych

• wyjaśnia znaczenie wskazanego cytatu

 

A

D

j.w.

j.w.

• Joanne

Kathleen

Rowling,

„Dziwne

wiadomości”

 

J,w.

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 42–44

Słownik ortograficzny

 

1

Różnice między

głoską a literą

 

• zaznacza podział, który przedstawia kolejne

dzwięki wymawianego wyrazu

• podejmuje próbę podziału wyrazów na litery i głski

• zapisuje litery oznaczajŕce określone głoski nazw

przedmiotów przedstawionych na ilustracjach

• wie, że w języku polskim występują głoski, które

zapisuje si´ęna dwa sposoby

• wpisuje odpowiednie litery: „˝”, „rz”, „ch”, „h”,

„ó”, „u” do podanych wyrazów, korzystając ze

słwnika ortograficznego

• wskazuje na rysunku elementy, których nazwy

zawierajŕ „rz”

• zapisuje nazwy artykułów gospodarstwa domowego

z „ó”, „u”, „rz”, „˝”

 

• odróżnia literę od głoski

• poprawnie dzieli wyrazy na litery i głoski

• poprawnie ustala liczbę głosek i liter w wyrazach

 

A

B

C

D

 

Praktyczne ,ćwiczeniowe, indywidualne

Zeszyt ćwiczeń

Sprawdzenie zapisu zadań

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 45–47

 

1

Samogłoski

i spółgłoski

 

• uzupełnia wyrazy odpowiednimi samogłoskami na podstawie ilustracji

• podkreśla nazwy miast zaczynające się samogłoską

• podkreśla spółgłoski w podanym ciągu liter

• podejmuje próbę dzielenia wyrazów na głoski,

pamiętając o funkcji samogłoski „i”

 

• wymienia wszystkie samogłoski

• uzupełnia ilustracje samogłoskami, tak aby podczas

czytania z góry na dół powstały trzyliterowe

rzeczowniki w mianowniku

• wskazuje wyraz, w którym samogłoski i spółgłoski

występują zgodnie z kolejnością przedstawioną

na ilustracji

• wyjaśnia, kiedy litera „i” oznacza samogłoskę,

a kiedy tylko miękkość poprzedzaącej spółgłoski

• dzieli wyrazy na głoski, pamiętając o funkcji

samogłoski „i”

• wskazuje wyrazy, w których „i” oznacza samogłoskę

 

A

B

C

 

Praca tekstem ,indywidualna ,

Zeszyt ćwiczeń

Odpowiedź ustna ,

Poprawne rozwiązywanie zadań-sprawdzenie

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

w´ę Wynalazki

s. 224–227

 

2

Wynalazki

pożyteczne

dla ludzkości

 

• wymyśla nową nazwę´ i zastosowanie dla

wybranego przedmiotu

• podejmuje próbę opowiedzenia treści utworu

• uzupełnia częściowo tabelę´, wypisując z tekstu

nazwę proponowanego przez dzieci wynalazku

• zapisuje w punktach trudności przewidywane

przez bohaterkę opowiadania

• wskazuje najbardziej pożyteczny wynalazek

spośród opisanych w tekście

 

• wymyśla nowe nazwy i zastosowania dla kilku

wybranych przedmiotów

• opowiada o treści utworu

• uzupełnia tabelę´, wypisując z tekstu korzyści

płynące z poszczególnych wynalazków

• przyporządkowuje nazwy wad ludzkich określonym

zachowaniom ludzi opisanym w tekście

• wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego

• wyszukuje w tekście wskazane cytaty

• wskazuje najbardziej pożyteczny wynalazek spośród

opisanych w tekście i uzasadnia swój wybór

• proponuje własny wynalazek

 

 

Ed. prozdrowotna

Szanuje twórców ,ich dorobek

Burza mózgów ,jednostkowa ,zbiorowa

• Joanna

Papuzińska,

„Ciekawe

pomysły”

 

Propozycje uczniów

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Wynalazki

s. 228, 231Julian Tuwim

„Lokomotywa”

Słownik języka

polskiego

 

 

1

Czym jest

„sie, co jest

nerwem całego

świata”?

 

• opowiada treść wiersza

• odszukuje w wierszu informacje na temat

lokomotywy

• zna treść wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”

• podaje nazwy wynalazków wymienionych w wierszu

• opowiada treść komiksu

• wymienia co najmniej dwa elementy charakterystyczne

dla komiksu

 

• wskazuje odpowiednie fragmenty wiersza

• porównuje lokomotywy parowe i elektryczne,

korzystając z wiersza, fotografii i podpisów pod

fotografiami

• odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie

wyrażenia „prosto spod igły”

• wymyśla nazwy wynalazków zakończone na „-lot”,

korzystając z podanych przykładów

• wymienia cztery elementy charakterystyczne

dla komiksu

 

A

B

C

Ed.czyt. i medialna

Wykorzystuje informacje z encyklopedii, słowników ,innych żródeł.

Praca z tekstem ,ćwiczeniowa ,indywidualna

• Włodzimierz

Âcisłłwski,

„Parowóz”

• Henryk Jerzy

Chmielewski,

„Wynalazek

profesora

T.Alenta”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Wynalazki

s. 229–230

 

1

Podniebne

podróże

• wymienia bohaterów opowiadania

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje

dotyczące opisanych wydarzeń

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych

w tekście

• opowiada o pierwszym statku powietrznym,

czyli balonie, korzystając z informacji zawartych

w „Ciekawostce”

 

• przyporządkowuje odpowiednie cechy poszczególnym

bohaterom tekstu na podstawie ich imion

• odszukuje w różnych źródłach informacji

znaczenie słowa „binokle”

 

B

C

D

j.w.

Praca tekstem ,ćwiczeniowa

• MikoŁaj

Nosow,

„Nad

chmurami”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 48–50

 

1

Podział

wyrazów

na sylaby

 

• zapisuje, na ile cząsstek dzieli się  każdy z wymawianych

wyrazów

• wie,że˝każda sylaba zawiera samogłoskę

• tworzy różne wyrazy, Łącząc ze sobą sylaby

• zaznacza w wyrazach miejsca przeniesień

• wskazuje wyrazy, których nie można podzielić

na sylaby

 

• rozszyfrowuje podane zdania

• wypisuje wskazaną sylabę z nazw rzeczy

przedstawionych na ilustracjach

• wyjaśnia i stosuje zasady przenoszenia wyrazów

• zaznacza trzy różne miejsca przeniesień w podanych

wyrazach z grupami spółgłoskowymi

• uzupełnia tekst podanymi wyrazami, pamiętając

o poprawnym przenoszeniu wyrazów

 

A

B

C

 

Praktyczna ,ćwiczeniowa

Zeszyt ćwiczeń

Poprawność wykonywanych ćwiczeń -sprawdzenie

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery I głoski

s. 51–52

 

1

Akcentowanie

wyrazów

 

• wie, na którą  sylabę´ pada najczęściej akcent

w języku polskim

• podkreśla w wyrazach sylaby akcentowane

• głośno czyta podany tekst, poprawnie akcentując

wyrazy

 

• zna zasady akcentowania na trzecią sylabę od końca

• podkreśla w tekście rzeczowniki, w których akcent

pada na trzecią sylabę od końca

• przekształca tekst, zmieniając formę wyróżnionych

czasowników

 

 

 

j. w.

j.w.

 

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Nadchodzi lato

s. 215

 

1

Najcenniejsze

życzenia dla

Mamy

 

• uzupełnia schemat, wypisując z wiersza odpowiednie

wyrazy

• wymienia życzenia dzieci wypowiadających się

w wierszu

• opowiada, co podarowałby swojej mamie z okazji

Dnia Matki i co jest dla niej najcenniejsze

• wie, kiedy obchodzi się Dzień Matki

 

• określa podmiot liryczny wiersza

• opisuje kwitnącą łąkę´, korzystając z wiersza

i z fotografii

• uzasadnia znaczenie uśmiechu w życiu codziennym

• układa wiersz dla swojej mamy z okazji Dnia Matki

 

A

B

C

D

Wych. do życia w rodzinie

 

Więź rodzinna, związki uczuciowe inne relacje rodzinne.

Praca z tekstem,

indywidualna

• Barbara

Lewandowska,

„Cała łąka dla

Mamy”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Przygody, wędrówki,

podróże

s. 234

 

1

Wszyscy marzą

o podróżowaniu

 

• wymienia miejsca, które podmiot liryczny chciałby

odwiedzić

• podaje nazwy zwierząt wysę´pujące w tekście

• rozpoznaje w wierszu postaç Robinsona Cruzoe

 

• opowiada o odczuciach podróżnika wypowiadająego

się´ w wierszu, uzasadniając swoje zdanie

• wyjaśnia pojęcia: meczet, Sfinks

 

B

C

D

 

Ćwiczeniowa ,indywidualna

• Robert Louis

Stevenson,

„Podróże”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 53–55

 

1

Spółgłoski

twarde

i miękkie

 

• wie, jak oznacza się miękkość spółgłosek

• potrafi policzyć spółgłoski miękkie w podanych

wyrazach

• zastępuje spółgłoskę twardą spółgłoską miękką

w podanych wyrazach

• odgaduje na podstawie podanych informacji

wyrazy, w których miękkość spółgłosek oznacza

się za pomocą kreseczki

• uzupełnia podane wyrazy odpowiednimi

spółgłoskami miękkimi

• podkreśla wyrazy, w których spółgłoskę miękką

oznacza się za pomocą litery „i”

• podejmuje próbę´ zapisu nazw, w których występują  spółgłoski miękkie oznaczone za pomocą

litery „i” oraz za pomocą kreseczki

 

• wyjaśnia, czym różnią się´ spółgłłski twarde

od miękkich

• uzupełnia na podstawie ilustracji przysłowia wyrazami,

w których wszystkie spółgłoski są twarde

• zapisuje nazwy, w których występują spółgłoski

miękkie oznaczone z pomocą litery „i” oraz

za pomocą kreseczki

• buduje zdanie składajace się z przynajmniej

pięciu wyrazów, w którym wszystkie wyrazy

posiadają spółgłoskę miękką

 

A

B
C
D

 

Praca tekstem ,ćwiczeniowa ,

Zeszyt ćwiczeń

Sprawdzanie poprawności wykonywania cwiczeń

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 56–57

 

1

Głoski ustne

i nosowe

 

• odróżnia głoski ustne od nosowych

• wskazuje nazwy przedmiotów przedstawionych

na ilustracji, które zawierają głoski nosowe

• zaznacza litery oznaczajŕce głoski nosowe

• uzupełnia wyrazy, wpisując litery oznaczające

samogłoski nosowe

 

• wyjaśnia, czym różnią się głoski ustne

od nosowych

• uzupełnia zdanie, wpisując w wolne miejsca

odpowiednie spółgłoski nosowe

• zapisuje nazwy pór roku, części ciała i drzew

zawierające głoski nosowe

 

A
B
C

 

Praktyczna ,słowna indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Sprawdzenie zadań

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Nadchodzi lato

s. 216–219

Słownik przysłów

polskich lub słownik

języka polskiego

 

2

Życzenia

na Dzień

Dziecka

 

• określa narratora opowiadania

• uzupełnia przynajmniej trzy zdania dotyczące tekstu

• uzupełnia przysłowia, wpisuąc nazwy zwierąt

przedstawionych na rysunkach

• wymienia życzenia adresowane do dzieci w wierszu

• opisuje właściwości niezwykłego przedmiotu,

o którym mowa w wierszu

• wypisuje z wiersza pięć par rymujących się´ wyrazów

• opisuje wygląd i właściwości wymyślonego przez

siebie przedmiotu

• wypowiada sę´ na temat swoich upodobań,

uzasadniając własne zdanie

 

• uzupełnia wszystkie zdania dotyczące tekstu

• nazywa formę wypowiedzi dominującą w utworze

• wyjaśnia, jak bohaterowie tekstu zrozumieli

tytułowe przysłowie

• wyjaśnia sens podanych przysłów, korzystając

ze słwnika przysłów polskich lub ze słownika

języka polskiego

• układa i zapisuje historię´ dotyczącą niewłaściwego

zrozumienia wybranego przysłowia

• spośród ˝życzeń wymienionych w wierszu

wskazuje najważniejsze dla siebie i uzasadnia

swój wybór

 

A

B

C

D

Wych. obywatelskie

Jednostka ,grupa

życie w grupie

Praca tekstem ,indywidualna praktyczna

• Hanna

Ożogowska,

„Jak sobie

pościelesz...”

• Maria

Terlikowska,

„Czego Wam

życzyć?”

 

Odpowiedź ustna ,redagowanie opisu przeedmiotu

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 58–61

 

1

Pisownia „ŕ”,

„´” w wyrazach

 

• zna zasady pisowni „ŕ”, „´” w wyrazach

• łączy w pary wyrazy, w których wyróżnione litery

oznaczają te same głoski

• dopisuje wyrazy, w których „ŕ” wymienia się

na „´” lub „´” wymienia si´ na „ŕ”

• uzupełnia podane czasowniki odpowiednimi literami

• zapisuje w trzeciej osobie liczby mnogiej, co robią

postacie przedstawione na ilustracji, pamiętając

o poprawnej pisowni zakończeń z „ŕ”

• uzupełnia zdania odpowiednimi rzeczownikami

w bierniku liczby pojedynczej, pamiętając

o poprawnej pisowni zakończeń z „ŕ”

• uzupełnia zdania odpowiedniŕą formą podanych

rzeczowników

 

• stosuje zasady pisowni „ŕ”, „´” w wyrazach

• uzupełnia zdania, przekształcajac podane wyrazy

z „om”, „on”, „em”, „en”

• konstruuje wypowiedź, stosując czasowniki

w pierwszej osobie liczby pojedynczej, pamiętając

o poprawnej pisowni zakończeń z „´”

• zapisuje rzeczowniki, które w bierniku liczby

pojedynczej zakończone są na „´”

 

A

B

C

D

Ed. czyt. i medialna

 

Rozumie rolę pisma w komunikowaniu się ludzi

Praca tekstem ,ćwiczeniowa  ,indywidualna

Zeszyt ćwiczeń

Poprawność zadań- sprawdzenie, kartkówka

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Litery i głoski

s. 62–65

 

1

Głoski

dzwięczne

i bezdzwięczne

 

• odróżnia głoski dzwięczne od bezdzwię´cznych

• odszukuje na ilustracji przedmioty, których nazwy

zaczynają się głoską dzwi´ęczną

• wskazuje pary głsek dzwięcznych i bezdzwięcznych

• uzupełnia wyrazy literami oznaczającymi głoski

dzwięczne lub bezdzwięczne

 

• wyjaśnia, jak powstają głoski dźwięczne, a jak

bezdźwię czne

• wymienienia spółgłoski dźwięczne nie mające

bezdźwięcznych odpowiedników

• zastępuje wyróżnione głoski dźwięczne ich

bezdźwięcznymi odpowiednikami

 

A

B
C

 

Praktyczna ,indywidualna

Zaszyt ćwiczeń

Sprawdzenie poprawności zadań

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

[i]drówki

B: Przygody, wędrówki,

podróże

s. 235–236

Encyklopedia

 

1

Ile musi

wiedzieç

podróżnik?

 

• wskazuje zdania zgodne z treścią opowiadania

• podejmuje próbę zaznaczenia na mapie trasy

wyprawy planowanej przez bohaterów

• określa swoje zainteresowania i postawy

• opowiada o swoich podróżniczych  marzeniach

• wie, kim był Mikołaj Kopernik

 

• poprawia błędy w zdaniach niezgodnych z treścią

opowiadania

• wyjaśnia, czym zajmuje się´ astronom, korzystając

z encyklopedii

• uzasadnia przydatność wiedzy z matematyki,

astronomii i geografii podczas rejsu

• zaznacza na mapie trasę wyprawy planowanej

przez bohaterów

• wypowiada się´ na temat związany z tekstem, uzasadniając

własne zdanie

• wie, czego dokonał Mikołaj Kopernik

• opowiada o swoich podróżniczych marzeniach,

uzasadniając własny wybór

 

A

B

C

D

Wych. patriotyczne i obywatelskie -

 Zna sylwetki sławnych Polaków

Praca tekstem ,ćwiczeniowa

• Anna Onichimowska,

„Rejs”

 

Odpowiedź ustna ,

Podręcznik do literatury

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Przygody, wędrówki,

podróże

s. 237

 

1

Mapa moich

ulubionych

miejsc

 

• przyporządkowuje podane nazwy miast odpowiednim

fotografiom

• wymienia miasta opisane w wierszu

• opowiada o treści wiersza

• wymienia elementy przyrody, o których jest mowa

w wierszu

• przygotowuje wystawę na temat zabytków i tradycji

turystycznych swojego regionu, korzystając

z różnych źródeł

 informacji

 

• wskazuje na zdjęciach budowle charakterystyczne

dla przedstawionych miast

• wskazuje w wierszu środki stylistyczne

• wie, kim był Czesław Miłosz

 

A

B

C
D

Wych. patriotyczne i obywat.

Poznaje sylwetki wybitnych Polaków

Praca z tekstem, ćwiczeniowa

Czesław

Miłosz,

„Ojciec

objaśnia”

 

Odpowiedź ustna ,

Podręcznik

do gramatyki cz. 2,

R: Czy już wiesz?,

To wiem!,

Sprawdę swoją wiedzę

i umiejętności

s. 66–69

 

1

Sprawdę swoją

wiedzęi umieję

´ści

 

• wpisuje brakujące litery „ó” lub „u” do przynajmniej

jednego podanego wyrazu i zapisuje

wyrazy w porządku alfabetycznym

• podkreśla wyrazy, w których litery występują

w kolejności alfabetycznej

• dzieli wyrazy na głoski i litery

• uzupełnia podane wyrazy, wpisując odpowiednie

zakończenia: „-ŕ”, „-om”, „-´”, „-e” przynajmniej

w dwóch zdaniach

 

• wpisuje brakujące litery „ó” lub „u” do podanych

wyrazów i zapisuje wyrazy w porządku

alfabetycznym

• poprawnie zaznacza sylaby akcentowane w podanych

wyrazach

• poprawnie przenosi wyrazy z grupami spółgłoskowymi

• odróżnia spółgłoski od samogłosek, spółgloski

twarde od miękkich, głoski ustne od nosowych,

dęwięczne od bezdźwięcznych

• uzupełnia podane wyrazy, wpisując odpowiednie

zakończenia: „-ŕ”, „-om”, „-´”, „-e”

 

B

C

D

Ed. czyt.. i medialna –doskonai poprawność językowa

Praktyczna ,indywidualna

 

Sprawdzian ,odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Przygody, wędrówki,

podróże

s. 238–240

 

1

Czym różnią

się´ wszechświaty?

 

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje

dotyczące opisanych wydarzeń

• wskazuje przymiotniki  opisuje w dwóch zdaniach wygląd Gżdacza

 

• opisuje Gżdacza, używając bogatego słownictwa

• wypowiada się´ na temat zaznaczonego fragmentu

tekstu, uzasadniając własne zdanie

• dopisuje kolejne wersy wiersza, tworząc neologizmy

 

A

B

C

 

Praca  z tekstem

ćwiczeniowa

• Maciej

Wojtyszko,

„Gżdacz”

 

Rozwiązuje zadania ,odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur wyruszają

z pomocą

s. 241–244

 

1

Dlaczego Smok

Wawelski zgodził

się pomóc

księciu Krakowi?

 

• opowiada o Krainie Deszczowców na podstawie

tekstu

• odszukuje w tekście informacje na temat

motywów posę´powania opisanych postaci

• wie, co to jest notka biograficzna

• podejmuje próbę ułożenia notki biograficznej

na temat jednego z bohaterów tekstu

 

• wymienia argumenty, którymi Smok Wawelski

uzasadniał swoją niechęć przed wyprawą

• wyjaśnia motywację postępowania bohatera tekstu

• układa notki biograficzne na temat bohaterów tekstu

• porównuje opowiadanie z legendą i uzupełnia

tabelę

 

B
C
D

Ed. czyt. i medialna

Tworzy komunikaty informacyjne

Praca tekstem ,indywidualna,ćwiczeniowa

• Stanisław

Pagaczewski,

„Rozmowa

w Smoczej

Jamie”

• „Legenda”

 

Odpowiedź ustna ,redagowanie notatki

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Bohaterowie naszych

lektur wyruszają

z pomocą

s. 245–248

 

1

Zaginiony

samolot

nad Afryką

 

• wymienia postacie występujące w opowiadaniu

• odszukuje w tekście informacje na temat motywów

postępowania opisanych postaci

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych

w tekście

 

• wypisuje z opowiadania wyrazy lub wyrażenia

określające uczucia i emocje

• wyjaśnia pojęcie: alfabet Morse’a

• potrafi nadać sygnał SOS alfabetem Morse’a

 

A

B

D

Ed. czytel. i medialna

Różne rodzaje komunikatów

Praca z tekstem ,

indywidualna

• Jerzy

Broszkiewicz,

„Wołanie

o ratunek”

 

Odpowiedź ustna ,nadaje sygnał

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

w´drówki

B: Wynalazki,

Przygody, wędrówki,

podróże

s. 232–233

 

1

Gdy przyroda

zaprasza

na wakacje...

 

• odszukuje w tekście informacje na temat tytułowego

wynalazku

• zapisuje przynajmniej trzy pary rymów pojawiających

si´ w wierszu

• przygotowuje kartkę pocztow i poprawnie

zapisuje adres

• podaje wyrazy związane z podróżowaniem

• wypisuje z wiersza „Kronika olsztyńska część XIX”

elementy przyrody

• zapisuje tekst pozdrowień z wakacji

adresowanych do kolegi lub koleżanki

 

• wymyśla dalszy ciąg opowiadania

• wymienia zalety wakacji na podstawie wiersza

• wypisuje z wiersza wyrazy pokrewne do podanego

słowa

• opisuje miejsce przedstawione na narysowanej

przez siebie kartce pocztowej

• wie, kim jest Ludwik Jerzy Kern

• nazywa krainę geograficzną, o której mowa

w wierszu „Kronika olsztyńska część XIX”

• wyjaśnia sens ostatniej zwrotki wiersza „Kronika

olsztyńska część  XIX”

• wypowiada się na temat popularności wiersza

„Kronika olsztyńska część XIX” jako piosenki turystycznej

i uzasadnia swoje zdanie

• wie, kim był Konstanty Ildefons Gałczyński

 

A

B

C

 

Wych. patriotyczne i obywatel.

Poznaje sylwetki wybitnych Polaków

Praca tekstem ,indywidualna

• Ludwik Jerzy

Kern,

„Wynalazek

na piątkę

z plusem”

 

Odpowiedź ustna

Podręcznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Pisownia wielką

i mała literą

s. 249–250

 

1

Pisownia wielką

i małą literą

 

• wypisuje przynajmiej trzy tytuły książek lub filmów,

w których występują imiona lub nazwiska

• zna reguły pisowni wielką literą: imion, nazwisk,

nazw miejscowości i państw

• wypisuje z tekstu rzeczowniki własne

• uzupełnia tabelę, wpisując rzeczowniki własne

nazywające imiona i miejscowości, zaczynające

się na podane litery

• tworzy nazwy miast od nazw mieszkańców,

pamiętając o poprawnej pisowni wielką literą

• podejmuje próbę uzupełnienia tekstu pierwszymi

literami nazw geograficznych

• łączy imiona i nazwiska przynajmniej pięciu pisarzy

z tytułami napisanych przez nich utworów

 

• zna reguły pisowni wielką literą: nazw

geograficznych (kontynentów, rzek, gór, mórz),

nazw mieszkańców państw i kontynentów

• uzupełnia tabelę, wpisując rzeczowniki własne

nazywające państwa i rzeki i zaczynające się

na podane litery

• tworzy nazwy mieszkańców kontynentów i miast,

pamiętając o poprawnej pisowni wielką i małą literą

• uzupełnia tekst, wpisując pierwsze litery nazw

geograficznych, pamiętając o poprawnej pisowni

wielką i mała literą

• Łączy imiona i nazwiska wszystkich pisarzy z tytu-

łami napisanych przez nich utworów

 

A

B

C

D

Ed czyt. i medialna

 

Doskonali poprawność językową

Praktyczna ,indywidualna

• Ilse

Kleberger,

„Podróże”

 

Rozwiązuje zadania ,odpowiedź ustna

Podręćznik do literatury,

R: Majowe i czerwcowe

wędrówki

B: Czy już wiesz?

s. 251–252, 254–256

 

1

Sprawdę swoją

wiedę´ i umieję

´tności

 

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje

• określa, które wyrażenie jest przykładem użycia

epitetu

• podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki,

odszukujŕc w tekście odpowiednie informacje

• wypisuje z tekstu przysłówki

• dopisuje zdrobnienia do podanych wyrazów

• zapisuje poprawnie co najmniej trzynaście podanych

wyrazów z trudnościami ortograficznymi

 

• tworzy wyrazy pokrewne do podanego słowa

• rozwiązuje krzyżówkę, odszukując w tekście

odpowiednie informacje

• zna i stosuje zasady pisowni wielką i małą literę

• zapisuje poprawnie podane wyrazy z trudnościami

ortograficznymi

 

A

B

C

D

Ed. prozdrowotna –dokonuje samooceny

Praca tekstem ,indywidualna ,

Zaszyt ćwiczeń

Sprawdzenie poprawności wykonywanych ćwiczeń[1] Ą przeczytane zawiadomienia

-Opracowała : Barbara Kłonowska